Huurinfo

 

 

Huurovereenkomst

Bij de toewijzing en aanvaarding van de woning, wordt een huurovereenkomst ondertekend.

Sinds 1 maart 2017 werken we met tijdelijke huurovereenkomsten. Wie vanaf 1 maart 2017 bij Ons Onderdak huurt, krijgt een huurovereenkomst van 9 jaar.

Wat na deze 9 jaar?

Ons Onderdak kijkt twee voorwaarden na: 

 • Is je inkomen niet te hoog? Je gezinsinkomen mag maximaal 25% boven de inkomensgrens liggen.
 • Is je woning niet te groot? Je mag maximaal één slaapkamer meer hebben dan het aantal bewoners.

Is het antwoord 2x nee, dan mag je nog eens 3 jaar in de woning blijven wonen.
Je huurovereenkomst wordt dus met 3 jaar verlengd. In alle andere situaties doen we extra controles, moet je eventueel verhuizen en kan het zelfs dat we je huurovereenkomst stopzetten.

Huurders voor 1 maart 2017

Huurde je al voor 1 maart 2017 bij een sociale huisvestingsmaatschappij? Dan behoudt je je huurovereenkomst van onbepaalde duur. 

Je houdt je huurovereenkomst van onbepaalde duur ook in de volgende situaties:

 • Je verhuist naar een andere woning van Ons Onderdak.
 • Ons Onderdak renoveert je huurwoning en daarom verhuis je naar een woning van een andere sociale huisvestingsmaatschappij. 

Dit geldt niet:

 • als je zomaar verhuist naar een woning van een andere sociale huisvestingsmaatschappij.
 • als inwonende gezinsleden (behalve je wettelijke partner of in sommige gevallen ook je feitelijke partner) apart willen huren. Dan zijn zij een nieuwe huurder en krijgen zij (na de wachttijd) een huurcontract van 9 jaar.  

Deze huurovereenkomst omvat:

 • Hoedanigheid van de huurder
 • Voorwerp van de huur (adres)
 • Duur en proefperiode
 • Huurprijs
 • Verplichtingen aan de verhuurder
 • Verplichtingen aan de huurder
 • Waarborg
 • Kosten en lasten
 • Verzekering
 • Einde van de overeenkomst
 • Reglement van inwendige orde
 • Registratie
 • Bijlagen

Aan deze huurovereenkomst is een proefperiode van 2 jaar gekoppeld.
Aan het einde van de proefperiode kan de verhuurder in geval van ernstige tekortkoming aan de verplichtingen van de huurder de overeenkomst ontbinden, mits hij de huurder 3 maanden voor het einde van de proefperiode op de hoogte brengt van deze beslissing.
Is er bij het einde van de proefperiode geen negatieve evaluatie dan wordt deze overeenkomst voortgezet als een overeenkomst van onbepaalde duur.

 

Waarborg

De waarborg strekt tot garantie van alle verplichtingen die voor de huurder uit de huurovereenkomst voortvloeien.

De waarborg bedraagt tweemaal de basishuurprijs beperkt tot 983 euro (geïndexeerd bedrag voor 2019) jaarlijks te indexeren. De waarborg wordt gestort in handen van de verhuurder uiterlijk tegen de plaatsbeschrijving (Bancontact mogelijk).
U kan ook de waarborg aanvragen bij het OCMW.

De waarborg kan ook in schijven betaald worden in maximaal 18 maanden. Voor meer info kunt u bij het onthaal terecht.

De waarborg zal bij het einde van de huurovereenkomst aan de huurder worden terugbetaald na verrekening van de openstaande schulden of/en aftrekking van de kosten voor eventuele schade en herstellingen.

 

Huurprijs

De huurprijs stelt uw inkomen, gezinssituatie en de kwaliteit van uw woning centraal.

De huurprijs wordt normaal ieder jaar, en slechts éénmaal, berekend.

In de loop van het jaar zijn herzieningen van deze huurprijs slechts mogelijk in de volgende gevallen:

 • Bij overlijden
 • Bij pensionering van de huurder of samenwonende
 • Wanneer iemand komt inwonen
 • Bij het verlaten van de woning door een bij ons bekende inwonende
 • Wanneer het gezinsinkomen met minimum 20 % en gedurende minstens 3 maanden gedaald is

 

Beëindiging huurovereenkomst

De overeenkomst kan worden beëindigd door opzeg door de huurder, opzeg door de verhuurder of ontbinding van rechtswege. Bij de beëindiging van de huurovereenkomst bezoekt een afgevaardigde van Ons Onderdak de woning en maakt een tegensprekelijke plaatsbeschrijving op.

Opzeg door de huurder

Je  kan de huurovereenkomst op ieder moment beëindigen per aangetekende brief. Dit is in principe met een opzeggingstermijn van 3 maanden. Hierop bestaan uitzonderingen. De opzeggingstermijn vangt aan op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de verhuurder of huurder met een aangetekende brief de opzeg heeft gegeven.

Wil je de woning verlaten en wens je hierover meer info? Contacteer Ons Onderdak per e-mail info@onsonderdak.be, telefonisch: 057/219.220 of kom langs. Je kan elke werkdag langskomen in de voormiddag tussen 8u30 en 12u en elke dinsdagmiddag tussen 16u en 18u15.

Opzeg door de verhuurder

Ons Onderdak kan de huurovereenkomst enkel opzeggen indien je een eigendom verwerft, je huurdersverplichtingen niet nakomt, je door onjuiste of onvolledige verklaringen onrechtmatige voordelen hebt genoten of onrechtmatig tot een huurwoning werd toegelaten. Specifiek voor huurovereenkomsten vanaf 1 maart 2017 moet Ons Onderdak de huurovereenkomst ook opzeggen na negen jaar (of op het einde van een verlengde periode) als het inkomen te hoog ligt, of de woning onderbezet wordt bewoond. De opzegging geldt voor heel het gezin.

Ontbinding van rechtswege

Dit betekent dat noch de jij noch Ons Onderdak het contract heeft opgezegd, maar de Vlaamse overheid het nodig acht de huurovereenkomst te beëindigen. Dat is bvb. het geval wanneer de referentiehuurder (en zijn wettelijke of feitelijke partner) de woning niet langer betrekken, of wanneer je muteert naar een andere sociale huurwoning van Ons Onderdak.

 

Aankoop huurwoning

Meer informatie is terug te vinden bij kooprecht huurder sociale huurwoning.