Inschrijven

 

Waar en wanneer

In de kantoren van Ons Onderdak, Ter Waarde 65 te Ieper.

dinsdag: 8u30 - 12u00
dinsdag: 15u30 - 18u00
donderdag: 8u30 - 12u00
 

Voorwaarden

Om huurder te kunnen worden van een sociale woning, moet u zich kandidaat stellen bij een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM).

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

 • De leeftijdsvoorwaarde
 • De verblijfsvoorwaarde
 • De inkomensvoorwaarde
 • De onroerende bezitsvoorwaarde


Voor wie gelden deze voorwaarden?

Volgende personen dienen te voldoen aan deze voorwaarden:

 • De persoon die zich bij de inschrijving opgeeft als toekomstig referentiehuurder;
 • De wettelijke samenwoner, de echtgenoot of de feitelijke partner van de referentiehuurder die de sociale huurwoning mee gaat bewonen.

De andere gezinsleden dienen niet te voldoen.

Wanneer controleert Ons Onderdak deze voorwaarden?

 • Op moment van inschrijving
 • Op moment van toewijzing
 • Na aanvang van de huurovereenkomst op het moment dat echtgenoot of wettelijke samenwoner komt bijwonen of na 1 jaar bijwoonst van de feitelijke partner
 • Op moment van actualisatie (enkel inkomensvoorwaarde).


Actualisatie, wat is dat?

Eénmaal dat u ingeschreven bent, actualiseert Ons Onderdak het inschrijvingsregister in elk oneven jaar. Hierbij komen volgende aspecten aan bod:

 • Controle of u nog voldoet aan de inkomensvoorwaarde;
 • Verzoek om uw correcte gezinssamenstelling door te geven;
 • Mogelijkheid om uw voorkeuren te wijzigen.

 

Leeftijdsvoorwaarde

Wie zich wil inschrijven of als huurder wil toegelaten worden tot een sociale huurwoning moet minstens achttien jaar oud zijn.

Bent u jonger dan achttien, dan kan u zich als alleenstaande of als partner inschrijven of toegelaten worden tot een sociale huurwoning als u ontvoogd werd of zelfstandig woont of gaat wonen met begeleiding door een erkende dienst.
 

Verblijfsvoorwaarde

U moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister, of beschikken over een referentieadres.
 

Inkomensvoorwaarde

Ons Onderdak kijkt naar uw meest recente aanslagbiljet van de belastingen. Ook wordt nagekeken of u dat jaar nog andere inkomsten ontving, zoals bijvoorbeeld een leefloon, inkomensvervangende tegemoetkoming…

De inkomensgrenzen voor 2020 zijn:

 • 25.317 euro voor een alleenstaande persoon zonder personen ten laste;
 • 27.438 euro voor een alleenstaande persoon met een handicap;
 • 37.974 euro, verhoogd met 2.123 euro per persoon ten laste voor anderen.
   

Onroerende bezitsvoorwaarde

U mag geen woning of bouwgrond bezitten, niet in België en niet in het buitenland. Zelfs als u maar een paar procent volle eigendom of vruchtgebruik bezit, mag dit niet.

U mag ook geen woning of bouwgrond in erfpacht of opstal hebben of gegeven hebben. Ook als u een woning of bouwgrond in vruchtgebruik gaf, komt u niet in aanmerking.

Kreeg u een woning of bouwgrond, bijvoorbeeld door een erfenis, of hebt u een eigendom met uw ex-partner, dan zijn er uitzonderingen mogelijk. Hebt u hierover vragen, contacteer ons dan via martine.vangansbeke@onsonderdak.be.

Met ingang van 1 november 2017 is de taalbereidheids- en inburgeringsvoorwaarde als inschrijvings, toewijzings- en toelatingsvoorwaarde vervallen. In de plaats is er nu een taalkennisverplichting als huurder. 

 

Documenten mee te brengen bij uw inschrijving


Identiteit

Paspoort of geldige verblijfsdocumenten.
 

Inkomen

 • Meest recent beschikbare aanslagbiljet belastingen: normaliter aanslagjaar 2019 – inkomstenjaar 2018.
 • Indien van toepassing in inkomstenjaar 2018:
  • attest leefloon OCMW
  • attest FOD Sociale Zekerheid met uitsplitsing integratie- en inkomensvervangende tegemoetkoming
  • van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling
 • Of huidig inkomen: Liggen uw inkomsten 2018 boven de inkomensgrens of heeft niemand inkomsten in 2018?  Dan hebben we uw inkomsten van de laatste 3 opeenvolgende maanden nodig (leefloon, werkloosheid, (brug)pensioen, ziekte-uitkering, invaliditeitsuitkering…).
 • Of bewijs geen inkomen (bv. u was schoolgaand: schoolattesten 2018 t.e.m. heden)
   

Onroerend bezit

 • Info over volledige of gedeeltelijke eigendom, vruchtgebruik, opstal, erfpacht… (bv. akte erfenis/schenking, verklaring notaris … )
   

Gezinssituatie

 • Indien van toepassing: vonnis, akte EOT, bemiddelingsovereenkomst met verblijfsregeling kinderen … (omgangsrecht, co-ouderschap);
 • Indien van toepassing:
  • volwassenen: attest invaliditeit minstens +66% en/of 9 punten 
  • kinderen: minstens 6 punten tezamen of minstens 4 punten in pijler 1
  • mobiliteitsbeperking
 • Indien van toepassing: geboorteaktes van alle kinderen die (gedeeltelijk) bij u overnachten;
 • Indien van toepassing: zwangerschapsattest.

 

[Eigendomsvoorwaarde]  

 • attest Doelgroep, Daklozen, Jeugdzorg.
    

[Onbewoonbaar of ongeschikt]  

 • Besluit tot onbewoonbaarheidsverklaring en/of ongeschiktheid (maximaal 2 maanden oud);
 • Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring.

 

[Minderjarig]  

 • Attest van de dienst die u begeleidt. In dit attest moet de begin- en einddatum van de begeleiding vermeld staan;
 • of vonnis van de jeugdrechter over uw ontvoogding.

 

[Mantelzorg(er)]  

 • Attest van de mutualiteit met de gegevens van ontvanger en zorger.

 

[Taalkennis = niveau A1 van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen]

 • Kopie diploma of getuigschrift van lager, secundair of hoger Nederlandstalig onderwijs;
 • of document waaruit blijkt dat u het basisniveau Nederlands hebt (bv. verklaring van het Huis van het Nederlands, Dikkebusseweg 15a te Ieper, attest van inburgering, sneltest…);
 • of document waaruit blijkt dat u vrijgesteld bent om het basisniveau Nederlands te leren (bv. verklaring van uitgeleerdheid, medisch attest of bewijs waarin staat dat u door een ernstige ziekte, mentale of fysieke handicap het basisniveau nooit kan halen of geen opleiding moet volgen…);
 • of document waaruit blijkt dat u uitstel hebt om het basisniveau Nederlands te behalen (bv. er was geen gepaste opleiding tijdig beschikbaar…).

 

Schrapping

Een kandidaat-huurder kan geschrapt worden uit het inschrijvingsregister in volgende gevallen:

 • U accepteert een sociale woning van Ons Onderdak
 • U voldoet bij de 2-jaarlijkse actualisatie niet meer aan de inkomensvoorwaarde.
 • U bent aan de beurt voor een woning maar voldoet niet meer aan de toelatingsvoorwaarden.
 • U geeft bewust onjuiste of onvolledige informatie of verklaringen aan Ons Onderdak.
 • U vraagt zelf met een brief om uw aanvraag te annuleren.
 • U reageert niet op de herinneringsbrief bij actualisering van het register.
 • U reageert niet of weigert een tweede aangeboden woning. Deze woning komt overeen met uw keuze qua ligging, type en maximale huurprijs.

Let op! U krijgt minimaal 15 kalenderdagen om op een aanbod schriftelijk te reageren, we kijken hierbij naar de postdatum. We stellen pas een tweede woning voor na 3 maanden. Ons Onderdak legt u alleen vroeger een nieuw aanbod voor als u dit expliciet vraagt.

 • Bij het onbestelbaar terugkeren van een brief bij actualisering van het register of bij het aanbod van een woning.)

Een kandidaat-huurder die zich wil laten schrappen, kan bij onze maatschappij een schrappingsformulier aanvragen.